Algemene Voorwaarden

Strongbody – Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) worden de volgende begrippen gedefinieerd zowel in enkelvoud als in meervoud: 

  1. Strongbody: strongbody.nl dan wel Strongbody, de klanten van deze algemene voorwaarden gevestigd aan Reviusrondeel 468, 2902 EN te Capelle aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64325563.
  2. Klant: alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de website bezoeken, op de website inloggen, en/of de op de website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  3. Overeenkomst: iedere tussen Strongbody en Klant tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Strongbody zich jegens de klant heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of het toegang geven tot digitaal lesmateriaal, en het verkoop en levering van producten. 
  4. Website: de websites van Strongbody, toegankelijk via www.strongbody.com en alle bijbehorende subdomeinen.
  5. Producten: alle goederen die Strongbody in het kader van de overeenkomst levert, waaronder niet-limitatief bedoeld, kunnen zijn ebooks. 
  6. Diensten: alle goederen die Strongbody in het kader van de overeenkomst levert, waaronder niet-limitatief bedoeld, zijn een lidmaatschap voor een online abonnement kanaal, een online cursus en het in opdracht van de klant vervaardigen van boeken en de verkoop daarvan aan de klant of derden.
  7. Het Online Membership: Team Strongbody die middels www.strongbody.nl en website www.members.strongbody.nl wordt aangeboden. 
  8. Online lid: eenieder die in het kader van de overeenkomst gerechtigd is om aan de online membership deel te nemen, al dan niet tevens klant. 
  9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en alle daarmee verband houdende (rechts) handelingen van Strongbody en de Klant. Bij strijdigheid prevaleert de overeenkomst boven de algemene voorwaarden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Klant en Strongbody zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Strongbody is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, welke gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf de datum van bekendmaking en nadat de gewijzigde algemene voorwaarden aan de klant zijn toegezonden.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en van de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Strongbody uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 – Aanbieding en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en mededelingen gedaan door of namens Strongbody zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen door Strongbody te allen tijde worden herroepen. 

2.2 De klant kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Strongbody redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Behoudens het bepaalde in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de klant het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden.

2.4 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Strongbody onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Strongbody wordt bevestigd, kan de klant de aanvaarding van het aanbod intrekken.

2.5 Strongbody kan zich – binnen wettelijke grenzen – laten informeren of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede over al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Strongbody op grond van dit onderzoek goede grond heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.6 Strongbody is gerechtigd een bestelling of aanvraag die bestaat uit meerdere producten met verschillende levertijden te weigeren.

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht de klant niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. 

3.2 Betaling dient te geschieden via een van de door Strongbody aangegeven betaalmethoden.

3.3 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de klant aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de klant is aangegeven. 

3.4 De klant is verplicht om Strongbody onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

3.5 Strongbody is gerechtigd de aan de klant te verstrekken factuur uitsluitend per e-mail ter beschikking te stellen. In het geval van het online membership, bevind de factuur in het account van het online lid. 

3.6 Indien de betalingstermijn wordt overschreden en Strongbody de klant op de hoogte heeft gesteld van de niet tijdige betaling, heeft Strongbody de klant een termijn van 14 dagen gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en heeft de betaling binnen deze termijn van 14 dagen alsnog niet plaatsgevonden, de klant is over het openstaande bedrag de wettelijke rente van 3% verschuldigd tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle buitengerechtelijke kosten ter incasso van het verschuldigde voor rekening van de klant.

Artikel 4 – Levering en leveringstermijnen

4.1 De door Strongbody opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en gaan in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst, mits alle voor levering benodigde gegevens door de klant aan Strongbody ter beschikking worden gesteld.

4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant tijdens het bestelproces aan Strongbody kenbaar heeft gemaakt.

4.3 Strongbody is gerechtigd de overeenkomst in meerdere (deel) leveringen uit te voeren.

4.4 Met inachtneming van artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden zal de overeenkomst met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd, tenzij afnemer een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling om welke reden dan ook niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, deelt Strongbody dit uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan de klant mee. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.5 In geval van ontbinding conform artikel 4.4 van deze Algemene Voorwaarden zal Strongbody het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij producten:

5.1 De klant kan de overeenkomst gedurende een herroepingstermijn van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Strongbody kan de klant vragen om de reden van de herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

5.2 De in artikel 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

5.3 als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

5.4 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

5.4 bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en het online membership die niet op een materiële drager is geleverd:

5.5 De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Strongbody mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.6 De in artikel 5.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.7 Indien Strongbody de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige subartikelen van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

5.8 Indien Strongbody de in het voorgaande artikel bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het door in het kader van de overeenkomst klant geleverde blijft eigendom van de klant totdat Strongbody alle verplichtingen uit de met klant gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

6.2 Het door de klant geleverde, dat ingevolge artikel 6.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Strongbody is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.3 Strongbody dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de klant veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Strongbody verplicht om de klant daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Strongbody zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de klant gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Strongbody zich er jegens de klant bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

6.4 Voor het geval de klant zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Strongbody bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de klant en door de klant aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de klant zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 7 – Verplichtingen aan de klant tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product, dienst en de verpakking. De klant mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de klant het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals de klant zou mogen doen in een fysieke winkel.

7.2 De klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van het product als gevolg van een handeling of een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden. Strongbody is gerechtigd deze waardevermindering bij de klant in rekening te brengen, al dan niet door verrekening van deze afschrijving met de van de klant ontvangen vergoeding.

Artikel 8 – Klachtenregeling

8.1 Strongbody beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Strongbody. 

8.3 Bij Strongbody ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Strongbody binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Strongbody een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 De klant dient Strongbody in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De producten dienen gebruikt te worden in strikte overeenstemming met de meegeleverde instructies. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om te onderzoeken of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik van de klant.

9.2 Strongbody is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade, behoudens voor zover deze schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Strongbody.

9.3 De aansprakelijkheid van Strongbody jegens de klant is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de producten die de schade veroorzaken.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Strongbody heeft het recht de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten in geval van overmacht. Indien de periode waarin Strongbody niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen langer duurt dan 30 dagen, hebben zowel Strongbody als de klant het recht om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat dit vereist of recht op enige vergoeding.

10.2 Indien Strongbody ten tijde van het intreden van de overmachttoestand reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of indien zij door de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen overmacht is Strongbody gerechtigd de afnemer naar rato van de geleverde zaken in rekening te brengen, alsof er sprake was van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

11.1 De klant behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De klant heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Strongbody ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht 

12.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

13.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.